آموزگار پایه سوم ابتدایی

طرح درس علوم تجربی :درس جانوران مهره دار

نام درس : علوم                          پایه : سوم ابتدایی                          تاریخ :

روش تدریس : استقرایی

موضوع درس : جانوران مهره دار                                                 

اهداف کلی:

آشنایی با جانوران مهره دار

اهداف جزیی :

1-    آشنایی با تقسیم بندی مهره داران ( پنج گروه)

2-    آشنایی با تولید مثل جانداران

3-     آشنایی با نوع حرکت مهره داران

4-     آشنایی با وسیله ی تنفس مهره داران

5-     آشنایی با مراحل زندگی دو زیستان

6-     آشنایی با پوشش بدن مهره داران

7-     آشنایی با تفاوت پوشش بدن ماهی با قورباغه

8-    آشنایی با ویژ گی های مهره داران           

9-     ...

اهداف رفتاری :

انتظار می رود پس از این روش دانش آموزان قادر باشند :

1-    5 گروه جانوران مهر هدار را نام ببرید .(دانشی)

2-     ویژگی های 5 گروه جانوران مهره دار را لیست نمایند .( دانشی)

3-     پوشش بدن مار و ماهی را مقایسه نمایند. ( مهارتی)

4-     دو مرحله زندگی دو زیستان را مقایسه کنند. ( مهارتی)

5-     نسبت به جانوران محیط زندگی خود علاقه نشان دهند. ( نگرشی)

6-    نسبت به یادگیری ویژگی های مهره داران اطراف خود ابراز علاقه کنند . (نگرشی)

7-     براساس ویژگی های مشترک بیان شده ، مهره داران را طبقه بندی نمایند . ( مهارتی)

8-     مهره دارن محیط اطراف خود را در موقعیت واقعی به یکی از گرو ه های مهر ه داران تعلق دهند. ( مهارتی)

ارزشیابی ورودی :

1-    تعدادی از جانوران را نام ببرند.

2-     جانوران به چند گروه تقسیم می شوند.

3-     جانوران مهره دار را تعریف کنید.

4-     چند نمونه جانور مهره دار نام ببرند.

5-     تصاویر جانوران مهره دار را از بی مهر ه ها جدا کنند .

6-     مهره چه کمکی به جانور میکند.

7-     ...

مدل و فضای کلاس:

دانش آموزان را به شکل u در کلاس گروه بندی می کنیم.

وسایل کمک آموزشی:

گچ و تخته سیاه، تصاویر مربوط به مهره داران ، نوار یا فیلم آموزشی در ارتباط با مهره داران ، برگه های فعالیت در ارتباط با مراحل تدریس

 ایجاد انگیزه:

جهت ایجاد انگیزه و آمادگی ذهنی فراگیران برای پذیرش موضوعی درسی از یک داستان استفاده می کنیم . به این ترتیب که دختری به نام مریم که در خواب خود با پرندهی خیالش به دشت ، دریا ، کوه ، برکه و مرداب سفر میکند تا با حیوانات مختلفی آشنا شود . بچه ها به نظر شما چه حیواناتی با ویژگی هایی برخورد می کنند . آیا می توانید حدس بزنید. پس از اظهار نظر فراگیران مطالب را جمع بندی میکنیم و از آ نها می خواهیم به درس خوب تو جه کنند تا بعد از پایان درس با ویژگی های دیگری از جانوران آشنا می شویم. هدف از آشنایی با این حیوانات همان 5 گروه مهر ه داران هستند که در پایان درس به این مفهوم می رسند.

ارائه درس:

پس از ایجاد انگیزه فراگیران را گام به گام بر ای رسیدن به اهداف درس جلو می بریم .

مرحله اول : از فراگیران می خواهیم ابتدا به صورت فردی تعدادی از جانوران مهر ه دار ی که می شناسند نام ببرند و در برگه نمونه بنویسیند و از انان می خواهیم که حیواناتی را که نام برده اند برای دیگران بخوانند .

دانش آموزان عزیز : تعدای از جانوران مهره داری را که می شناسید نام ببرید .

نام جانوران:

مرحله ی دوم  در این مرحله چند تصویر از جانوران مهر ه دار به دانش آموزان می دهیم که در گروه مشورت کنند در آن جا براساس ویژگی های مشترک به 5 گروه دلخواه تقسیم بندی کرده ورودی کاغذ بچسابانند و عات قرار دادن جانوران را در هر گروه بیان نمایند .

دانش آموزان عزیز : تصاویر جانوران مهره داری را که در دست دارید براساس ویژگی های مشترک به 5 گروه تقسیم کنید .( جدول زیر را کامل کنید)

مرحله ی سوم : در این مرحله برگه ای را به فراگیران داده تا مهره دارانی که نام بردهاند براساس ویزگی های داده شده به 5 دسته تقسیم نمایند . پس از تقسیم بندی هر دسته از جانوران مهره دار رابه کمک فراگیران نام گذاری میکنیم که با آنها ( ماهی ها ، پستانداران، پرندگان، خزندگان ودوزیستان) آشنا می شوند.

دانش آموزان عزیز: مهره دارانی را که نام برده اید براساس این که « بچه زا » هستند بدنشان از پر پوشیده شده ، دونوع زندگی دارند ،  روی زمین می خزند ، با آبشش تنفس میکنند ، تقسیم بندی کنید وجدول زیر را کامل کنید .

مر حله ی چهارم : از فراگیران می خواهیم 5 دسته از جانوران مهره داری را که در مرحله ی قبل با آنها آشنا شدند نام ببرند و یژگی های دیگر انها را بیان کند برای اجرای این مرحله برگه ای را داده و پس از کامل کردن از سر گروه بخواهیم نظرات خود را اعلام نمایند.

دانش اموزان عزیز: مهره داران تقسیم بنی شده ی مرحلهی قبل چه ویژگی های دیگری دارند آنها را نام ببرید و طبقه بندی کنید و جدول زیر را کامل کنید .

مر حله ی پنچم : در این مرحله از فراگیران می خواهیم که براساس ویژگی هایی که در مرحله قبل برای مهره داران نوشتند با اعضای گروه مشورت کرده و یک تعریف برای هر دسته از مهره داران در روی برگه های داده شده بنویسید .

دانش آموزان عزیز : تا این مرحله دسته های مهره داران ویزگی های انها را مشخص نموده ا ید لطفا با اعضا ی گروه مشورت کنید و برای هر دسته یک تعریف ارائه دهید .

مر حله ی ششم : در این مرحله تعریف کلی و اساسی توسط تیم ها به کمک آموزگار به کلاس ارئه میشود و به این ترتیب دانش آموزان با تعاریف کامل مهره داران آشنا می شوند.

نمونه های از تعاریف داده شده توسط تیم ها برای هر یک از دسته های مهره داران :

پستا نداران : بچه زا هستند و به بچه های خود شیر می دهند .

پرندگان : بدنشان از پر  پوشیده شده و از منگار خود برای غذا خوردن استفاده می کنند .

خزندگان : هنگام حرکت شکم خود را رویز زمین می کشند ( دست و پا ندارند و یا دست و پای خیلی کوتاه دارند  )

ماهی ها: با باله در آب شنا می کنند و با آبشش تنفس میکنند .

دوزیستان : دو مرحله زندگی دارند، مرحله ی نوزادی در آب و با باله حرکت می کنند و با آبشش تنفس می کنند و در مرحله ی بلوغ در خشکی زندگی کرده و با شش تنفس میکنند.

مرحله ی هفتم : در این مرحله تصویر وال و خفاش را روی تخته سیاه نصب کرده و از فراگیران می خواهیم که حدس بزنند این دو جانور به کدام دسته ار مهره د اران تعلق دارند . فرضیه ی خود را بیان کرده و گرو ه های دیگر همراه با آموزگار فرضیه را رد یا تایید می نمایند . به این ترتیب گرو ه ها تمامی فرضیه ها را بررسی می نمایند وبه یک نتیجه اساسی می رسند که این دو جانور چون بچه زا هستند و به بچه های خود شیر می دهند از دسته ی پستانداران می باشند.

جمع بندی مطالب:

در این مرحله آموزگار همراه فراگیران مطالب آموخته شده را با هم مرور می نمایند .

ارزشیابی پایانی:

تصویر یک پلنگ را روی برگه ای چسبانده ودر زیز آن تصاویر سه گروه جانور را هم می چسبانیم و از فراگیران  می خواهیم بگو یند که پلنگ در هر گروه به کدام یک از جانوران شباهت دارد  ودلیل خود رانیز بیان کنند.

چند جانور مهره دار را نام ببر ید و بگویید هر جانور متعلق به کدام دسته از جانوران مهره دار می باشد0

پوشش بدن ( خزندگان و ماهی ها ) تولید مثل ( دوزیستان و پستانداران) و نوع تنفس( ماهی ها وو پرندگان ) را با هم مقایسه نمایند.

تکلیف تمرینی:

پرندگان محیط اطراف خود را از نظر شکل پاها یشان و از نظر شکل منقارشان مقایسه کرده و تصویر پا و منقار آنان را کشیده و به کلاس بیاورند.

تکلیف خلاقیتی:

اگر به باغر وحش رفته اید یگ گزارش یا داستان از جانوران مهره دارنی که در آن جا دیده اید را به کلاس ارائه دهید
           

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم بهمن ۱۳۸۹ساعت 1:47  توسط ساحل جعفری  |